Про боно работилница: Студенти помагат на Националния политехнически музей

Мадлен Янева – експерт „Връзки с обществеността“

За награда на доброто дело служи самото му извършване
Сенека

В момент, когато вълна от съпричастност залива целия свят, за хората, които изповядват сентенцията на Сенека се пише трудно. В дните на извънредни обстоятелства, свързани с COVID-19, доброволческата активност отбелязва своеобразен пик. Няма как да се изброят хилядите примери за доброволчески и дарителски инициативи в полза на тези, които имат най-голяма нужда от помощ. След като кризата приключи, а тя все някога ще отмине, ще се наложи да преосмислим не само основните си житейски ценности, но и да променим цялостното си отношение към доброволците.

Да започнем от децата – да ги поощряваме повече в правеното на добри дела с възможности и добри примери. Училищната ни система да акцентира не само на учебния материал, но и на възпитанието чрез доброволен труд. Добре ще е да се променят критериите за прием във висшите учебни заведения  - по примера на редица чуждестранни университети – и да се взема предвид участието на бъдещите студенти в доброволчески дейности. А защо това да не оказва влияние и на работодателите при подбора на кадри?

Дали най-сетне Парламентът ще приеме закона за доброволчеството, който твърде дълго „отлежава“ – факт, който сам по себе си затруднява работата, както на доброволците, така и на организациите, които имат нужда от него? Необходимо е в този закон не само да се уточнят критериите, по които да се набират доброволците, техните права и задължения, но и да се дефинира еднозначно терминът  „доброволец“.

В Закона за защита от бедствия (Раздел III. Доброволни формирования), е  отбелязано, че доброволец е „лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“[1], то трябва да има навършени 18 години, да е дееспособно, клинично здраво, да не страда от психично заболяване, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано[2]. Според Наръчника за неправителствени организации и активни граждани „Работа с доброволци“, доброволецът е „човек, който по собствено желание отделя от времето си безвъзмездно, за да помогне на други хора, организации или институции. Доброволецът извършва работа според интереса и личната си мотивация“.[3] Той може да е „на 10, може да е на 100 години, може да помага със специални умения или да прави нещо за първи път, може да доброволства сам вкъщи пред компютъра или навън с десетки други, може да отдели един час веднъж, може да помага по час на ден с години“.[4]

Поради отсъствието на единодушно означение, тук се приема едно компилативно определение, а именно, че доброволец е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна финансова, материална или нематериална помощ, полага доброволен труд в полза на обществото с желание, без условия и без да очаква нещо в замяна. Също така се споделя схващането, че всяко добротворческо дело следва да бъде споделено, независимо кога е направено, за да се мултиплицира и да доведе до други добри дела. Поради тази причина ще се върнем малко по-назад във времето и ще се фокусираме върху една минала проява, реализирана в подкрепа на НПТМ.

Обект на настоящата публикация са взаимоотношенията на музейния екип с „героите[5] от TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество и правене на повече добро[6], а акцентът по-специално е насочен към инициативата „Про боно работилница: Студенти помагат на Националния политехнически музей“.

НПТМ има натрупан богат опит при взаимодействието с доброволци и е един от първите музеи в страната, който системно и организирано работи с тях[7]. По време на специални събития, те съдействат за опазването на реда и артефактите в експозицията; участват в пребоядисването и освежаването на помещения; почистват и подреждат (но под ръководство и наблюдение на музейни служители) библиотеката и фондохранилищата; разнасят информационни материали и подпомагат провеждането на музейните ваканционни училища. Не е случаен фактът, че музеят е избран за съорганизатор на инициираната от Министерството на културата национална конференция „Доброволците в българските музеи“ през 2016 г.[8]

Като повечето културни институции, НПТМ разполага с ограничени ресурси и една от основните маркетингови задачи, поставени пред неговия състав, е насочена към осигуряването на допълнителна работна ръка, умения и финансов ресурс.

За да разшири контактната си мрежа и осигури още един канал за достигане на повече приятели, музеят се обърна към платформата TimeHeroes. Чрез нейната подкрепа НПТМ получи възможността за по-широка разгласа и публична видимост на тези събития. За четири години, чрез посредничеството на TimeHeroes, са проведени множество и разнообразни доброволчески „мисии“[9]. Сред тях особено успешни са: „Включи се в освежаването на детския център в Политехническия музей“[10]; „Бъди доброволец в Политехническия музей в Нощта на музеите“[11]; „Помагай в лятното училище на Националния политехнически музей“[12] и „Помагай в Политехническия музей на работилницата "Да изпреварим Баба Марта".[13]  Като знак за признателност всеки един от доброволците в различните мисии получава поименен сертификат за участие и е поканен на ежегодното Коледно тържество в НПТМ за дарители, приятели и партньори. За коректното отношение и показано внимание от страна на служителите на музея, насрещните оценки са изцяло положителни. Мнозина от доброволците се включват повторно в нови мисии, водят свои близки, приятели или колеги.

Затова не е изненада, че през есента на 2019 г. музеят получи покана от  TimeHeroes да кандидатства в инициативата „Про боно работилница“ за решаване на конкретни казуси. Работилницата е част от международния проект  „Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono“ (BEESE), финансиран по програмата „Еразъм+“. В проекта участват организации и университети от България, Франция, Унгария, Португалия и Испания.

Целта му е да увеличи възможностите за реализация сред младите хора чрез работилници за професионално доброволчество.[14]

„Про боно” обединява практици от различни сфери, академични изследователи и студенти в решаването на проблеми на дадена организация. Въпросът, на който екипът на НПТМ търси решение, е свързан с една от целевите групи, с които комуникира - млади хора между 20/22 – 30/32 години. Предизвикателството е двойно. От една страна е необходимо да се заинтригуват представителите на този специфичен сегмент като потенциална публика, а от друга, да се създаде интерес към музейната професия и желание за постъпване на работа в музея.

В последните години сред музейните среди се констатира обстоятелството, че съществува отлив на млади хора от музейната професия. Реално, музейната общност е изправена пред неприятни факти. Част от гилдията е малко пред (или вече) в пенсионна възраст и няма физически на кого да предаде своите познания и специфичен опит. Липсата на приемственост слага своя отпечатък и при изготвянето и реализирането на специализираните музейни програми и специални събития, насочени към младежите, както и обратната връзка с тях.

По лични наблюдения и разговори с колеги (не само от музейните среди в София, но и извън нея), основните причини за това са ниското заплащане, слабите перспективи за растеж в кариерата, авторитарните и закостенели методи на управление, липсата на висок обществен престиж, признание и уважение към труда на работещите в музеите. Тези проблеми – поставяни и разисквани често на редица форуми – засега остават без адекватни последствия. Отсъствието на държавни политики и конкретни мерки за преодоляване на тези трудности, провокират музейните специалисти да търсят алтернативни начини за тяхното преодоляване. Ето защо, екипът на НПТМ не пропусна възможността да представи своята кандидатура за участие в „Про боно работилницата” и да потърси страничен поглед към този сложен въпрос.

Какво се случи?

Първоначално се проведоха две подготвителни работни срещи с представители на музея, екипа на TimeHeroes и менторите Дени Шилигарска, Поли Захариева и Методи Терзиев – млади и успешни експерти, всеки в своята област.[15] В разговорите беше разгледано мястото на НПТМ сред другите музеи в страната. Отчетен беше опитът на музея при работа с доброволци, кампаниите, в които е участвал, целевите групи и начините за привличане на млади служители. Паралелно с това, в ползваните от TimeHeroes социални мрежи, е отправена покана за участие към студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс с интереси в бизнес сферата, публичната администрация, управление на ресурсите, мениджмънт и маркетинг.[16] След щателен подбор, на одобрените студенти бяха изпратени материали, с които те да се запознаят и да обмислят предложения за решаване на различни музейни проблеми.

След тези предходни активности, на 29 ноември 2019 г. в сградата на музея се проведе и същинската „Про боно работилница”. Участниците бяха разделени на три групи - всяка под ръководството на споменатите по-горе ментори. Отделните екипи дебатираха по три групи въпроси: иновативни подходи за увеличаване посещенията на млади хора в музея; различни методи за привличане на служители между 20/22 – 30/32 години и инструменти за по-широка видимост на музея в градска среда. В края на деня, с подготвени на място пауър пойнт презентации, студентите представиха пред музейния екип своите предложения.[17]

Сред най-градивните попада създаването на календар[18] с поредица от специални прояви, насочени към проблематичната таргет групи. Още от началото 2020 година, НПТМ започва да ги осъществява. Ето някои от тях:

През януари 2020 година, експерти от музея взеха участие в Националния научно-образователен фестивал "Намереното поколение", проведен в НДК. Представената на него мобилна изложба „В света на българските откриватели и изобретатели“, позволи презентирането на НПТМ не само като културна институция, но и като място за кариерно и личностно развитие.[19]

Младежи от различни висши учебни заведения, бяха запознати с условията за работа в музея. Към тях беше отправено предложение и да го посетят лично. От друга страна, беше получена покана от Химикотехнологичния и металургичен университет за участие на музейни специалисти в неформална среща относно изискванията за заемане на различни позиции в музейната институция и бъдеща професионална реализация.

Създадени бяха ползотворни контакти с мениджърите на „Гамифино“ ООД - технологична и образователна компания – и на „сайта За бъдещето“ MediaBricks.bg, с които бяха начертани общи стъпки за привличането на млади хора към научно поприще. Ценни бяха и срещите с учените от Института по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей” и с тези от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, на които се обсъдиха предложения за съвместни инициативи.

В края на същия месец в експозицията на НПТМ се осъществи „Архитектурна вечер за всички“. Макар че беше обявена „за всички“, преобладаващите гости на събитието бяха млади хора с интереси в областта на архитектурата,  урбанизма, строителството на сгради и сходни  сфери, близки до тематиката на НПТМ.

Случи се и още едно интересно и празнично събитие - „Истории за молекули, вино и любов“, осъществено по повод 14-ти февруари. То стана част от инициативата „Седмица на брака“, имаща за цел да обедини обществените усилия за насърчаване на брака и традиционните семейни ценности.[20] Дарителската подкрепа на винарна Black Sea Gold, направи вечерта наистина „специална“.

При всички тези прояви, музейните служители не пропуснаха да поговорят с гостите, приоритетно представители на младото поколение и да споделят с тях, че каузата, на която са се посветили, е важна и значима за обществото.

Като част от препоръките на участниците в „Про боно работилницата” попадат и насоките за по-широката видимост на музея в общественото пространство. Една от тях е НПТМ да използва възможностите за популяризация на територията на Софийското метро и да постави рекламни пана/банери в неговите станции. Тук няма как да не се отбележи, че тази опция бе опитана преди няколко години – уви, без успех[21], но действията се възобновяват и се очакват резултати.

За съжаление, обявеният с решението на Народното събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,“[22] стопира реализирането на планираните активности за март и април 2020 г. Дали ще се осъществят подготвените за следващите месеци от годината събития е въпрос, на който към момента не може да бъде даден конкретен отговор.[23]  Все още не може да бъде измерен и крайният практически резултат от проведената работилница. Първоначалният извод обаче е, че ползите са значителни. За всеки екип страничният поглед е изключително полезен. В конкретния случай – като първа непосредствена полза - специалистите от музея се „зареждат“ от положителната енергия и увереността на младите хора. На второ място – от направения по време на работилницата SWOT-анализ на музея се инициира  размисъл върху възможни  промени и актуализиране на вътрешните и външни политики на управление на институцията. В допълнение - създадените по време на събитието добри взаимоотношения позволяват увеличаването броя на доброволците в НПТМ, които привнасят своя опит и експертиза в полза на институцията. Включването на музея в проекта на TimeHeroes разширява и обществената осведоменост за НПТМ.

От друга страна – ползите за участниците от TimeHeroes също не са малко. Доброволците споделят, че даряването на знания и умения за решаването на поставения казус, ги кара да се чувстват полезни. Признават, че това е първото им посещение в НПТМ, но едва ли ще остане последно. Научили са нова и интересна информация, свързана с научно-техническото ни минало и културна история. Запознали са се с отдадени на музейната кауза хора, от които са разбрали колко важна е тяхната професия. Младежите, изразяват своето желание да се включват и в бъдещи музейни инициативи. Те тестват своите умения да са креативни в различни ситуации, а също и да откриват все нови и нови начини да бъдат полезни с доброволния си труд.

Описаното по-горе партньорство между НПТМ и доброволците от TimeHeroes е равностойно и ефективно. То е добър пример за взаимодействие и е възможно да послужи като модел за сътрудничество и от други музейни институции, и доброволчески организации у нас. 

Електронни източници:

1.Български правен портал.Закон за защита от бедствия.[онлайн].Достъпно от:  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540282  [прегледан на 21.03.2020 г.]

2. Държавен вестник..Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. бр.28/ 24.3.2020 г. [онлайн]. Достъпно от: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150 [проверен 25.04.2020 г.]

3. Национален политехнически музей.Намереното поколение// [онлайн]. Достъпно от:   https://www.facebook.com/NPTMsofia/photos/a.162163617167980/2800357740015208/?type=3&theater [прегледан на 22.02.2020 г.]

4. Национален политехнически музей..Про боно работилница: креативни решения.// [онлайн].  Достъпно от: https://www.facebook.com/events/556861801740397/?active_tab=about [прегледан на 20.01.2020 г.]

5. Седмица на брака.Истории за молекули, вино и любов.//[онлайн].Достъпно от:   https://www.brak.bg/1057107710761084108010941072-10851072-10731088107210821072-2020/3557774  [прегледан на 18.02.2020 г.]

6. Юбилеен вестник на НПТМ –  издание  на електронен диск  в чест на 60 годишнината от създаването на музея през 2017 г. - личен архив.стр.15

7. TimeHeroes.Наръчника за неправителствени организации и активни граждани Работа с доброволци. [онлайн]. Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/pages/handbook [прегледан на 18.02.2020 г.]

8.TimeHeroes. Прави повече добро.[онлайн].Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/pages/aboutus [прегледан на 18.02.2020 г.]

9.YouTube.Про боно работилница: Студенти помагат на Политехническия музей в София – BEESE.//[онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/watch?v=615vsgHFlY4 [прегледан на 22.04.2020 г.]


[1] Български правен портал.Закон за защита от бедствия. [онлайн]. Достъпно от:  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540282 [прегледан на 21.03.2020 г.]

[2] Пак там.

[3] TimeHeroes.Наръчника за неправителствени организации и активни граждани Работа с доброволци. [онлайн]. Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/pages/handbook [прегледан на 18.02.2020 г.]

[4] Пак там.

[5] В TimeHeroes за по-кратко и вярно доброволците се наричат „герои“ – виж: https://timeheroes.org/bg/pages/handbook [прегледан на 18.02.2020 г.]

[6] TimeHeroes. Прави повече добро.[онлайн].Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/pages/aboutus [прегледан на 18.02.2020 г.]

[7] Юбилеен вестник на НПТМ –  издание  на електронен диск  в чест на 60 годишнината от създаването на музея през 2017 г. - личен архив.стр.15

[8] Пак там.

[9] Според определение на TimeHeroes  „мисиите са значими каузи в социалната, културната и спортната сфера, които имат нужда от обединяването на много хора, за да се случат, гарантират, защитят“.Виж повече на: https://timeheroes.org/bg/pages/faq /б.а./

[10] TimeHeroes. Включи се в освежаването на детския център в Политехническия музей.[онлайн]. Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/natsionalen-politehnicheski-muzei/detski-tsentur-politehnicheski-muzei [прeгледан на 24.02.2020 г.]

[11] TimeHeroes.Бъди доброволец в Политехническия музей в Нощта на музеите. [онлайн]. Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/natsionalen-politehnicheski-muzei/nosht-na-muzeite-2019

[прeгледан на 24.02.2020 г.]

[12] TimeHeroes.Помагай в лятното училище на Националния политехнически музей. [онлайн]. Достъпно от: https://super.timeheroes.org/missions/liatno-uchilishte-2017/1681/ [прeгледан на 24.02.2020 г.]

[13] TimeHeroes. Помагай в Политехническия музей на работилницата Да изпреварим Баба Марта. [онлайн]. Достъпно от: https://timeheroes.org/bg/natsionalen-politehnicheski-muzei/da-izprevarim-baba-marta-2020 [прeгледан на 24.02.2020 г.]

[14] TimeHeroes. Партньори от пет държави развиват програми за про боно доброволческо включване на студенти.// [онлайн]. Достъпно от: https://blog.timeheroes.org/post/179818995857/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82- %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE?fbclid=IwAR1BPMRw_KOR_tMDQEeY3Nd7HO26WOk6iYiixz_MgAKZw3O9pkaXAyaY4Ac  [прегледан на 03.12.2019 г.]

[15] Дени Шилигарска е част от екипа на VMware Bulgaria,завършила е Урбанистика, а нейната голяма страст са градските пространства; Поли Захариева е завършила журналистика, медии и комуникации, и е един от основните двигатели на форматите TOM Bulgaria, ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА, ФотоФабрика; Методи Терзиев-директор на betahaus Sofia, завършил Базелския университет в Швейцария. Виж официалният линк към събитието на: https://www.facebook.com/events/556861801740397/

[16] Национален политехнически музей..Про боно работилница: креативни решения.// [онлайн].  Достъпно от: https://www.facebook.com/events/556861801740397/?active_tab=about [прегледан на 20.01.2020 г.]

[17] YouTube.Про боно работилница: Студенти помагат на Политехническия музей в София – BEESE.//[онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/watch?v=615vsgHFlY4 [прегледан на 22.04.2020 г.]

[18] Доброволците дадоха и специално име на календара -  „ПолиТендар 2020“ /б.а./

[19]Национален политехнически музей.Намереното поколение// [онлайн]. Достъпно от:   https://www.facebook.com/NPTMsofia/photos/a.162163617167980/2800357740015208/?type=3&theater [прегледан на 22.02.2020 г.]

[20] Седмица на брака.Истории за молекули, вино и любов.//[онлайн].Достъпно от:   https://www.brak.bg/1057107710761084108010941072-10851072-10731088107210821072-2020/3557774  [прегледан на 18.02.2020 г.]

[21] Разрешението за безвъзмездно ползване за поставянето на информация за местонахождението на музеи в Метрото на град София се получава със съгласието и разрешението на Заместник-кметът по направление "Култура, образование, спорт и туризъм“ на столична община. На наше писмо до него преди известно време,  с мотивирана обосновка защо е необходимо на метро-станция „Опълченска“ да има указателно обозначение за близостта на НПТМ до нея, бе получен отказ. /б.а./

[22] Държавен вестник.Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.//[онлайн]. Достъпно от: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150 [проверен 25.04.2020 г.]

[23] Публикацията е подготвена преди отмяната на извънредните мерки /б.а/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created by webdesign-123.com

en_GBEnglish